Ogłoszenia
2015-04-20 Egzamin na apikację adwokacką 2015

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 26 września 2015r. (sobota) godz. 11.00.

Miejsce egzaminu na aplikację adwokacką w Poznaniu zostanie podane kandydatom wraz z informacją o dopuszczeniu do egzaminu.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 12 sierpnia 2015r. i nie podlega przywróceniu.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,

2. kwestionariusz osobowy, (pobierz wzór)

3. życiorys,

4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5. zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w RP, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,

Opłata za egzamin wstępny wynosi 875,00 zł

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2015 r

7. Trzy kolorowe zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu na aplikację adwokacką należy adresować do:

Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, ul. Konopnickiej 15, 60-771 Poznań.

Wnioski można też składać osobiście w Biurze ORA, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00.